Mixtape.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet quisque rutrum.

Instagram

Title image
Heartbeat Festival/regulamin imprezy

regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
HEARTBEAT FESTIVAL 2022

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy
  z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1160
  ze zm.), na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrznych ustaleń.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy: Stowarzyszenie Gramy z Sercem zwanego dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin dotyczy imprezy HEARTBEAT FESTIVAL 2022
 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały
  na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza masowa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. Członkowie służb porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

„Teren Imprezy” oznacza teren nieużytków (teren nie posiada regulaminu – nie dotyczy) – działki
o nr ewidencyjnym 18/3, zlokalizowanej przy ul. Gorzowskiej w Trzciance koło jeziora Logo,
na którym przeprowadzana jest impreza lub inne miejsce, na które impreza może zostać przeniesiona
z ważnych powodów podane do publicznej wiadomości przed imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

“Siła Wyższa” oznacza okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu

 

 • 2 WSTĘP NA IMPREZĘ
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego,
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu jeżeli taki powstanie,
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia
   i przebywania na imprezie, dokument tożsamości,
  4. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową,
  5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej,
  6. udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej,
  7. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy publicznych, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów odpowiadających
   za bezpieczeństwo – do wykonywania ich poleceń
 2. Osoby małoletnie, poniżej 18 roku życia, uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność opiekunów – osób prawnych, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym substancji ciekłych palnych itp.,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  7. aparatów fotograficznych, kamer video itp. nośników audiowizualnych przez osoby nieuprawnione przez „Organizatora” do rejestracji imprezy,
  8. lampionów szczęścia.
 4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym przedmioty wskazane w pkt. 3 § 2 niniejszego regulaminu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
  4. małoletniej do lat 18, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
  5. odmawiającym poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nie posiadający dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
 6. Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub
   do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków,
  3. rzucania przedmiotami,
  4. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez organizatora,
  5. zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
  6. rozniecania i podsycania ognia
  7. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji
   o podobnym działaniu,
  8. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
  9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania, a także niszczenia infrastruktury,
  10. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 7. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu za kulisy i na scenę dla osób nie posiadających identyfikatora zespołu, ekipy technicznej lub organizatora.
 10. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania organizatora lub służb porządkowych o zauważonym pożarze, miejscowym zagrożeniu, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 11. Na teren imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie samochody posiadające przepustkę wydaną przez organizatora oraz samochody służb ratowniczych i porządkowych, pozostałe zaparkowane przed imprezą jak i w trakcie trwania Imprezy, nie posiadające właściwej przepustki, zostaną odholowane na parking strzeżony na koszt właściciela.

 

 • 3 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY MASOWEJ
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
 2. służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
 3. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi
  i organizującego pracę służb porządkowych;
 4. powołanie osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową;
 5. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 6. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach – organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia
  i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty z tego tytułu uczestnikowi imprezy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
 9. Wszelkich informacji na temat poszczególnych sektorów, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna organizatora.

 

 • 4 BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE IMPREZY MASOWEJ

 

 1. Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami ustawy, do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku
   stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby
   te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 i 5 § 2 niniejszego regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
   zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku
   na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.), ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji i osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  7. egzekwowania zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania przebiegu koncertów podczas „Imprezy” przez „Uczestników Imprezy” do tych czynności nie uprawnionych przez Organizatora, w przypadku odmowy – wezwania ich do opuszczenia „Imprezy”.
 2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 5 INNE POSTANOWIENIA

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie organizatora,
 • na terenie imprezy w punktach wyznaczonych przez organizatora.
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin imprezy oraz graficzny plan terenu imprezy podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie afiszów przy wejściu na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora.
  3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
  4. Wejście na imprezę masową oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu
   i przepisów, na podstawie których został wydany.
  5. Bilet/cegiełka upoważnia do jednokrotnego wstępu na teren imprezy.
  6. Bilet jest płatny wg. ustaleń organizatora. Możliwość kupna w kasach przy wejściu na teren imprezy.
  7. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.